Cymorth Rhodd : Directgov – Arian, treth a budd-daliadau

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Iau, 4 Rhagfyr 2008

dolenni i dudalennau eraill yn yr adran hon

Pori wrth destun

Pori wrth bobl

Arian, treth a budd-daliadau

Arian, treth a budd-daliadau

Cymorth Rhodd

Mae Cymorth Rhodd yn cynnig ffordd syml o gynyddu gwerth rhodd o arian gan drethdalwyr y DU i elusennau neu i Glwb Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC) drwy ganiatáu i CASC adhawlio’r gyfradd dreth sylfaenol sydd eisoes wedi’i thalu ar y rhodd gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC).

Ers i Cymorth Rhodd gael ei gyflwyno mae wedi cynyddu o ran maint fel ei fod werth bron i £1 biliwn y flwyddyn i elusennau’r DU a’u rhoddwyr.

Sut mae Cymorth Rhodd yn gweithio

Mae Cymorth Rhodd yn gweithio drwy alluogi elusennau i gymryd rhodd (sef yr arian y mae’r rhoddwr eisoes wedi talu treth arno), ac yna adhawlio’r dreth ar y ‘gros’ sy’n cyfateb i’r rhodd (ei werth cyn y tynnwyd y dreth) ar y gyfradd sylfaenol. Bydd hyn yn 20 y cant o 6 Ebrill 2008.

Yn ymarferol, golyga hyn y gall yr elusen hawlio 25 ceiniog ychwanegol gan CTEM am bob punt a roddir i elusen drwy ddefnyddio Cymorth Rhodd. Hefyd, bydd CTEM yn talu 3 ceiniog yn ychwanegol i’r elusen yn awtomatig am bob punt o Gymorth Rhodd y bydd yn ei gael rhwng 6 Ebrill 2008 a 5 Ebrill 2011; darparwyd y rhyddhad trosiannol hwn gan y Llywodraeth er mwyn galluogi elusennau i addasu i’r gwymp yng nghyfradd sylfaenol treth (o 22% i 20%) o 6 Ebrill 2008. Golyga hyn y bydd yr elusen yn parhau i gael 28 ceiniog am bob punt a roddir drwy Cymorth Rhodd.

Gall Cymorth Rhodd fod yn berthnasol i roddion unwaith ac-am-byth neu i gyfres o roddion rheolaidd.

Datganiadau Cymorth Rhodd

Er mwyn i rodd fod yn gymwys o dan Gymorth Rhodd bydd angen i’r rhoddwr roi datganiad yn nodi ei fod am roi rhodd drwy gynllun Cymorth Rhodd a chadarnhau ei fod wedi talu digon o dreth i dalu am arian y mae’r elusen wedi’i hawlio. Gall yr elusen ofyn am ddatganiad ysgrifenedig neu mae’n bosib y byddant yn derbyn datganiadau ar lafar.

Gall datganiad Cymorth Rhodd fod yn berthnasol i:

  • rodd unigol
  • pob rhodd i’r un elusen yn y dyfodol
  • rhoddion a wnaed i’r elusen yn ystod y chwe blynedd diwethaf neu
  • cyfuniad o’r opsiynau hyn.

Bydd yr elusen yn gofyn pa fath o ddatganiad y mae’r rhoddwr am ei wneud.

Pwy sy’n cael rhoi arian drwy Cymorth Rhodd?

Gall rhoddwr ddefnyddio Cymorth Rhodd os yw swm y dreth maent wedi’i dalu yn ystod blwyddyn dreth y rhodd yn ddigon i dalu am swm y dreth y bydd yr elusen yn ei adhawlio yn erbyn y rhodd. Gall y dreth a dalwyd gan y rhoddwr fod yn Dreth Incwm, Treth Enillion Cyfalaf neu’n gredydau treth ar ddifidendau cwmni yn y DU. Mae blynyddoedd treth yn dechrau ar 6 Ebrill ac yn parhau tan 5 Ebrill y flwyddyn ganlynol.

Trethdalwyr ar y gyfradd uwch

Gall trethdalwr ar gyfradd uwch sy’n cyfrannu arian drwy Cymorth Rhodd hawlio’r gwahaniaeth rhwng y gyfradd dreth uwch o 40 y cant a’r gyfradd sylfaenol o 20 y cant ar gyfanswm gwerth y cyfraniad i’r elusen/CASC (y rhodd ‘gros’).

Gall y rhoddwr ddewis rhoi rhywfaint o’r gwahaniaeth neu’r cyfan ohono i elusen.

Bydd gan roddwyr sy’n cwblhau ffurflen dreth Hunan-Asesu ddewis i hawlio cyfradd uwch y gostyngiad treth ar unrhyw roddion a roddir i elusen. Gall rhoddwyr nad ydynt yn cwblhau ffurflen dreth Hunan-Asesu ffonio eu swyddfa dreth leol a chael y gostyngiad cyfradd uwch wedi’i adlewyrchu yn eu cod treth PAYE.

SA Donate

Mae SA Donate yn gynllun i roddwyr sy’n cwblhau ffurflen dreth Hunan-Asesu ac mae’n galluogi rhoddwyr i roi unrhyw ad-daliad treth y mae ganddynt hawl iddo yn uniongyrchol i elusen.

Pobl nad ydynt yn talu treth

Os nad ydych yn talu treth, ni ddylech ddefnyddio Cymorth Rhodd.

Cael gwybod mwy am gyfrannu drwy Cymorth Rhodd

Cael gwybod mwy am dderbyn cyfraniadau drwy Cymorth Rhodd

Cyllid a Thollau EM yw’r arweiniad a’r cymorth mwyaf cynhwysfawr i elusennau ar gyfer hawlio Cymorth Rhodd. Drwy eu harweiniad ar-lein a’u llinell gymorth dros y ffôn, bydd CTEM yn gallu rhoi cyngor ar hawlio Cymorth Rhodd yn unol â’ch amgylchiadau penodol.

Mae gan y Llywodraeth ymrwymiad tymor hir i gefnogi elusennau a galluogi pobl i roi arian at achosion da. Yn draddodiadol, mae hyn wedi digwydd drwy gymhellion treth, sy’n ddull pwysig i elusennau, ond nid dyma’r ateb yn llwyr. Mae Swyddfa’r Trydydd sector yn darparu gwybodaeth am ffyrdd eraill o gefnogi elusennau.

Cael rhagor o wybodaeth am gyfleoedd hyfforddiant i elusennau llai

Mae’r Sefydliad Codi Arian yn rhedeg Rhaglen Hyfforddiant Elusennau Bach. Mae ei weithdy rhad yn rhoi awgrymiadau a syniadau i elusennau ar sut i roi hwb i’w dulliau codi arian drwy eu gwneud yn fwy treth-effeithiol.

Cael rhagor o wybodaeth am Gymorth Rhodd gan elusennau a chodwyr arian eraill

Gall elusennau hefyd ddysgu mwy am Gymorth Rhodd gan godwyr arian eraill drwy fforwm mentora Cymorth Rhodd. Mae’r fforwm yn galluogi ymarferwyr Cymorth Rhodd i rannu eu profiadau a’u cyngor yn anffurfiol ar-lein.

Cael rhagor o wybodaeth am Gymorth Rhodd a chodwyr arian cymunedol

Gall grwpiau cymunedol a gwirfoddol lleol nad ydynt yn elusennau eu hunain ond bod ganddynt ddiben elusennol hawlio mantais Cymorth Rhodd pan gaiff rhoddion gan gefnogwyr eu rhoi drwy elusen gofrestredig.

Mwy o ddolenni defnyddiol

Yn yr adran hon…

Additional links

Ei wneud ar y we

Cysylltiadau defnyddiol

Dolenni cynorthwyol

Chwilio’r safle hwn

Allweddumynediad llywodraeth y DU

Leave a Reply

*