Galw cerbydau’n ôl a hysbysiadau diogelwch : Directgov – Moduro

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Iau, 1 Mawrth 2012

dolenni i dudalennau eraill yn yr adran hon

Pori wrth destun

Pori wrth bobl

Moduro

Moduro

Galw cerbydau’n ôl a hysbysiadau diogelwch  

Os ceir hyd i ddiffyg ar gerbyd ar ôl iddo gael ei gynhyrchu, mae’n bosib y caiff ei alw’n ôl. I gael gwybod a yw eich cerbyd chi wedi cael ei alw’n ôl, defnyddiwch gronfa ddata galw’n ôl yr Asiantaeth Gwasanaethau Cerbydau a Gweithredwyr (VOSA).

Y Codau Ymarfer

Mae’r Codau Ymarfer yn nodi’r canllawiau a’r gweithdrefnau ar gyfer galw cerbydau’n ôl a chydrannau a chanddynt ddiffygion sy’n ymwneud â diogelwch.Gallai’r diffyg fod yn un o nodweddion dyluniad neu gynllun y cerbyd, sy’n debygol o achosi risg sylweddol o anaf i’r gyrrwr, i’r teithwyr neu i ddefnyddwyr eraill y ffordd.

Ceir tri Chod sy’n ymdrin â’r canlynol:

  • Cod Ymarfer ar ddiffygion diogelwch mewn cerbydau, gan gynnwys cydrannau.
  • Cod Ymarfer ar gamau gweithredu ynghylch galw’n ôl olwynion, teiars a darnau cysylltiedig yn y farchnad ddilynol.
  • Cod Ymarfer ar alw beiciau pedal yn ôl.

Cyfrifoldeb y gweithgynhyrchwr

Cyfrifoldeb y gweithgynhyrchwr yw dweud wrth yr Asiantaeth Gwasanaethau Cerbydau a Gweithredwyr pan geir cadarnhad o dystiolaeth gadarn ynghylch diffygion diogelwch y mae angen gweithredu arnynt.Hefyd, mae’n bosib y caiff tystiolaeth ei throsglwyddo i’r gweithgynhyrchwr gan VOSA yn dilyn ymchwiliadau i ddamweiniau a diffygion diogelwch.Byddai ffynonellau eraill wedi dwyn hyn i sylw VOSA.

Beth ddylech ei wneud os ydych chi’n meddwl bod diffygion diogelwch ar eich cerbyd

Os ydych chi’n meddwl bod diffygion diogelwch ar eich cerbyd oherwydd nam yn nyluniad neu yng nghynllun eich cerbyd, dylech gysylltu â VOSA. Gallwch ffonio VOSA i roi gwybod am y diffyg neu i lenwi ffurflen adrodd a’i hanfon dros yr e-bost i VOSA.

Ffôn: 0117 954 3300

E-bost:vsb@vosa.gov.uk

Bydd VOSA yn asesu’ch sefyllfa ac yn penderfynu a ellir bwrw ymlaen â’r mater.

Cerbydau na chewch eu defnyddio yn y prawf ymarferol

Mae nifer o gerbydau na chewch eu defnyddio mewn prawf gyrru ymarferol, a hynny am resymau diogelwch.Mae’r cerbydau hyn naill ai wedi cael eu galw’n ôl, neu mae hysbysiad diogelwch wedi’i gyhoeddi ar eu cyfer am fod diffyg wedi’i ganfod ar y cerbyd a bod angen i’r gwneuthurwr neu’r masnachwr ei gywiro.

Os hoffech ddefnyddio eich cerbyd eich hun ar gyfer eich prawf gyrru ymarferol, cewch wybod yma a yw hyn yn effeithio arnoch chi.

Defnyddio’r gronfa ddata galw cerbydau’n ôl

Os hoffech ganfod a yw eich cerbyd wedi bod yn destun hysbysiad galw’n ôl, defnyddiwch gronfa ddata ar-lein VOSA.

Bydd gofyn i chi wybod y canlynol:

  • gwneuthurwr eich cerbyd
  • model eich cerbyd
  • dyddiad cynhyrchu eich cerbyd

Er mwyn gweld rhestr o’r holl gerbydau sydd wedi cael eu galw’n ôl yn ystod cyfnod penodol, gadewch y blwch model yn wag.

Yn yr adran hon…

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?Defnyddiol iawnEithaf defnyddiolDdim yn siwrDdim yn ddefnyddiol iawnDdim yn ddefnyddiol o gwbl
Eich sylwadau – Gwybodaeth bersonol: peidiwch â gadael unrhyw fanylion personol, er enghraifft eich enw, cyfeiriad neu rif Yswiriant Gwladol os gwelwch yn dda. Bydd yr holl wybodaeth yr ydych yn ei darparu yn cael ei rhannu gydag adrannau’r llywodraeth berthnasol.Terfyn o 500 nod Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni’n gofyn am yr wybodaeth hon?

  • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
  • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
  • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
  • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni’n rhoi’r gwasanaeth gorau oll i chi

Nod llyfr ag :

Sut mae defnyddio’r bar offer hwn?

Additional links

Gweler hefyd…

Adnewyddu eich trwydded yrru os yw ar goll, wedi’i dwyn, ei difetha neu ei dinistrio

Gwnewch gais i adnewyddu eich trwydded yrru drwy ddefnyddio gwasanaeth ar-lein diogel y DVLA

Ei wneud ar y we

Dolenni cynorthwyol

Chwilio’r safle hwn

Allweddumynediad llywodraeth y DU