Gwneud cais ar-lein i adnewyddu eich trwydded yrru os ydych yn 70 oed neu’n hyn : Directgov – Moduro

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 22 Chwefror 2012

dolenni i dudalennau eraill yn yr adran hon

Pori wrth destun

Pori wrth bobl

Moduro

Moduro

Gwneud cais ar-lein i adnewyddu eich trwydded yrru os ydych yn 70 oed neu’n hŷn

Gallwch adnewyddu eich trwydded yrru Brydeinig gyfredol ar-lein:

 • os oes gennych drwydded Brydeinig sydd eisoes wedi dod i ben neu a fydd yn dod i ben o fewn 90 diwrnod
 • os ydych chi’n byw yng Ngwledydd Prydain
 • os ydy eich golwg yn ddigon da i fodloni’r gofyniad sylfaenol
 • os nad ydych wedi’ch rhwystro rhag gyrru ar hyn o bryd am unrhyw reswm
 • os oes gennych basport dilys y DU neu brawf arall o bwy ydych chi (os ydych yn cyfnewid trwydded bapur)
 • os gallwch ddweud lle rydych chi wedi byw dros y tair blynedd diwethaf

Ni fyddwch yn gallu gwneud cais ar-lein os yw’ch enw wedi newid. I wneud cais i newid eich enw mae angen i chi wneud cais drwy’r post gan ddefnyddio ffurflen gais D1. Am ragor o wybodaeth ar sut i newid eich enw ar eich trwydded yrru, defnyddiwch y ddolen isod.

Os ydych am adnewyddu’r llun ar eich trwydded fel rhan o’ch cais rhaid i chi ddarparu pasbort a gyhoeddwyd o fewn y pum mlynedd diwethaf. Nid yw’n bosib defnyddio’r gwasanaeth ar-lein os ydych am adnewyddu:

 • eich hawl i yrru cerbydau maint canolig (C1)
 • eich hawl i yrru bws mini (D1) ar eich trwydded

I gael gwybod mwy, gweler y cymorth cyferbyn.

Ei wneud ar y we – ei wneud yn gyflymach

Sicrhewch fod y canlynol gennych wrth law cyn i chi barhau:

 • eich trwydded yrru
 • eich pasport y DU os oes gennych un
 • eich rhif Yswiriant Gwladol os oes gennych un
 • manylion cyfeiriadau blaenorol 

Bydd DVLA yn ceisio anfon eich trwydded yrru atoch o fewn dwy wythnos ar ôl i chi gyflwyno eich cais.

* Nodwch: Os byddwch yn gwneud cais ar-lein does dim rhaid i chi lenwi a dychwelyd eich ffurflen atgoffa D46.

nesaf nesaf

Darparwyd gan DVLA

A oedd yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol?

Pa mor ddefnyddiol oedd yr wybodaeth hon?Defnyddiol iawnEithaf defnyddiolDdim yn siwrDdim yn ddefnyddiol iawnDdim yn ddefnyddiol o gwbl
Eich sylwadau – Gwybodaeth bersonol: peidiwch â gadael unrhyw fanylion personol, er enghraifft eich enw, cyfeiriad neu rif Yswiriant Gwladol os gwelwch yn dda. Bydd yr holl wybodaeth yr ydych yn ei darparu yn cael ei rhannu gydag adrannau’r llywodraeth berthnasol.Terfyn o 500 nod Eich preifatrwydd Opens new window

Pam rydyn ni’n gofyn am yr wybodaeth hon?

 • Hoffem gael eich barn ynghylch safon a defnyddioldeb ein tudalennau
 • Bydd eich sylwadau yn ein helpu i wella ein tudalennau
 • Byddant hefyd yn helpu gyda datblygiad Directgov yn y dyfodol
 • Bydd dweud eich barn yn helpu i sicrhau ein bod ni’n rhoi’r gwasanaeth gorau oll i chi

Nod llyfr ag :

Sut mae defnyddio’r bar offer hwn?

Additional links

Angen rhagor o gymorth?

Ei wneud ar y we

Dolenni cynorthwyol

Chwilio’r safle hwn

Allweddumynediad llywodraeth y DU