Opsiynau os gwrthodwyd rhoi benthyciad neu gredyd i chi : Directgov – Arian, treth a budd-daliadau

Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Gwener, 5 Rhagfyr 2008

dolenni i dudalennau eraill yn yr adran hon

Pori wrth destun

Pori wrth bobl

Arian, treth a budd-daliadau

Arian, treth a budd-daliadau

Opsiynau os gwrthodwyd rhoi benthyciad neu gredyd i chi

Os gwrthodwyd rhoi benthyciad neu gredyd i chi, neu os ydych yn poeni y bydd hynny’n digwydd, gallwch weld y wybodaeth sy’n cael ei chadw amdanoch chi. Os ydyw’n anghywir cewch ei chywiro. Os yw’r wybodaeth yn gywir a’ch bod yn pryderu am eich dyledion, gallwch gael cyngor di-dâl.

Sut mae benthycwyr yn penderfynu i bwy y byddant yn rhoi benthyg arian

Pan fyddwch yn gwneud cais am fenthyciad neu gredyd, bydd y benthycwyr eisiau gwybod eich bod yn gallu ad-dalu unrhyw arian y byddant yn ei fenthyg i chi. Byddant yn asesu hyn mewn dwy ffordd allweddol fel arfer:

 • cyfrifo eich ‘sgôr credyd’ drwy ofyn cyfres o gwestiynau
 • holi asiantaeth archwilio credyd am eich ‘hanes credyd’

Eich sgôr credyd

Er mwyn cyfrifo eich sgôr credyd bydd benthycwyr yn gofyn i chi am fanylion:

 • eich incwm
 • eich treuliau
 • y prif bethau rydych chi’n berchen arnynt – fel eich cartref
 • unrhyw fenthyciadau eraill sydd gennych chi

Byddant yn rhoi pwyntiau i chi am eich atebion. Os na fyddwch yn sgorio digon o bwyntiau, gallant:

 • wrthod rhoi benthyciad i chi
 • cynnig rhoi benthyg llai o arian i chi
 • codi mwy o log arnoch

Ni fydd benthyciwr fel rheol yn dweud wrthych pam eu bod wedi gwrthod rhoi benthyciad i chi ond efallai y rhoddant syniad cyffredinol i chi os gofynnwch iddynt.

Gewch chi ofyn iddynt ailystyried?

Gallwch ofyn iddynt ailystyried:

 • os gwnaethant eu penderfyniad gan ddefnyddio system sgorio credyd gyfrifiadurol yn unig
 • os oes gennych wybodaeth a allai beri iddynt newid eu meddyliau

Gwneud cais i wahanol fenthycwyr

Bydd benthycwyr yn sgorio cwsmeriaid mewn sawl gwahanol ffordd, felly gallwch roi cynnig arall gyda benthyciwr arall. Cofiwch, fodd bynnag, y bydd pob cais yn cael ei nodi ar eich ‘ffeil credyd’ a gedwir gan asiantaethau archwilio credyd. Bydd gormod o geisiadau a wrthodwyd yn cael effaith negyddol ar eich hanes credyd.

Asiantaethau archwilio credyd

Mae gan asiantaethau archwilio credyd wybodaeth (a elwir yn ‘hanes credyd’) ar y rhan fwyaf o oedolion yn y DU. Bydd y wybodaeth hon yn cynorthwyo benthycwyr i asesu faint o risg sydd yna o roi benthyg arian i wahanol bobl, ac yn lleihau’r risg o dwyll. Y prif asiantaethau yw Experian, Equifax a Callcredit.

Er mwyn casglu’ch hanes credyd bydd yr asiantaethau archwilio credyd yn cael gwybodaeth o wahanol ffynonellau, gan gynnwys:

 • y gofrestr etholwyr
 • Dyfarniadau’r Llys Sirol
 • gorchmynion methdaliad
 • benthycwyr eraill – er mwyn gweld a ydych wedi ad-dalu’ch benthyciadau eraill yn rheolaidd
 • manylion am adfeddiannu tai

Eich hawl i weld eich ffeil credyd

Chewch chi ddim atal benthycwyr rhag edrych ar eich ffeil gredyd, ond dywed y gyfraith y cewch chi weld beth sydd arni. Bydd rhaid i chi dalu, ond ni chaiff asiantaethau archwilio credyd godi mwy na £2 am hyn. Efallai y bydd modd i chi weld eich ffeil ar-lein, ond gallai hyn gostio mwy i chi.

Cael gwared â gwybodaeth anghywir oddi ar eich ffeil credyd

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rhoi’r hawl i chi gywiro neu gael gwared â gwybodaeth ar eich ffeil credyd os yw’n anghywir (ond nid am eich bod chi ddim yn ei hoffi). Bydd yr asiantaethau archwilio credyd yn rhoi gwybod i chi sut mae gwneud hyn.

Bydd rhai cwmnïau ‘trwsio credyd’ masnachol yn cynnig cael gwared â gwybodaeth oddi ar eich ffeil er mwyn ei ‘glanhau’. Mae’r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol yn rhybuddio na ddylech eu defnyddio – mae’n well i chi’ch hun gysylltu â’r asiantaethau archwilio credyd.

Gwrthod credyd am fod rhywun wedi dwyn eich manylion personol

Efallai y gwrthodir rhoi benthyciad i chi oherwydd bod eich ffeil credyd yn dangos nad ydych wedi bod yn ad-dalu benthyciad nad oeddech yn ymwybodol ohoni. Gall hyn ddigwydd os ydy rhywun wedi dwyn eich manylion personol ac wedi gwneud cais am fenthyciadau neu gardiau credyd yn eich enw chi. Dilynwch y ddolen er mwyn cael gwybod sut mae osgoi hyn neu ddelio â’r sefyllfa os bydd rhywun yn dwyn eich manylion personol.

Cymorth a chyngor am ddim os gwrthodwyd rhoi credyd i chi

Os gwrthodwyd rhoi credyd i chi oherwydd bod gennych ormod o fenthyciadau’n barod gallwch gael cymorth a chyngor am sut i gynllunio’ch ffordd allan o ddyled gan nifer o wahanol sefydliadau, a hynny’n rhad ac am ddim. Darllenwch fwy yn ein hadran ar gynllunio’ch ffordd allan o ddyled.

Mwy o ddolenni defnyddiol

Yn yr adran hon…

Additional links

Ei wneud ar y we

Dolenni cynorthwyol

Chwilio’r safle hwn

Allweddumynediad llywodraeth y DU

Leave a Reply

*